INNO – Zasady Rekrutacji

Zasady Rekrutacji

Proces rekrutacji składa się z dwóch etapów:

 1. Ocena merytoryczna – ten etap rekrutacji odbywa się w oparciu o dokumenty złożone w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK). Kandydat może uzyskać maksymalnie 60 punktów.
 2. Rozmowa kwalifikacyjna – warunkiem kwalifikacji do rozmowy jest uzyskanie minimum 31 pkt. z pierwszego etapu rekrutacji. Podczas rozmowy oceniana będzie znajomość języka angielskiego, zainteresowania i doświadczenia zawodowe z zakresu tematyki studiów, motywacja do podjęcia nauki oraz kompetencje interpersonalne. Kandydat może uzyskać do 40 punktów.

Harmonogram rekrutacji:

 • I etap Ocena merytoryczna – przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych poprzez system Internetowej Rejestracji Kandydatów: 27.03 – 30.06.2024 r.
 • II etap Rozmowa kwalifikacyjna

Powyższe etapy mają na celu wyłonienie maksymalnie 30 uczestników zakwalifikowanych na daną edycję studiów podyplomowych INNO.

Krok 1: Sprawdzenie kwalifikacji

Upewnij się, że spełniasz wszystkie wymagania:

 1. posiadasz dyplom potwierdzający wykształcenie wyższe (licencjat, magister) uzyskany w Polsce lub krajach Unii Europejskiej (wymagany oryginał oraz tłumaczenie potwierdzone notarialnie),
 2. posiadasz co najmniej trzyletnie udokumentowane doświadczenie zawodowe w sektorze zdrowia,
 3. znasz język angielski na poziomie B2 (zgodnie z klasyfikacją Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego).
 4. posiadasz jedno zdjęcie spełniające wymaganie formalne, identyczne jak do dowodu osobistego,
Krok 2: Rejestracja w Systemie IRK

Wejdź na stronę https://irk.amisns.edu.pl i załóż konto w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK).

Krok 3: Przygotowanie dokumentów i rejestracja na studia

I. Przygotuj wymagane dokumenty, a następnie załącz ich skany w systemie IRK. Pamiętaj, żeby skany wszystkich dokumentów załączyć jednocześnie – weryfikacja ich kompletności odbędzie się jednorazowo, zaraz po rejestracji zgłoszenia. Za dzień złożenia dokumentów uznaje się dzień rejestracji w systemie IRK.

Dokumenty dzielą się na:

1. Obligatoryjne (niepunktowane):

 • dyplom studiów wyższych. Dokument załącz w systemie IRK według ścieżki: Moje konto – Formularze osobowe – Wykształcenie;
 • jedno zdjęcie spełniające wymagania formalne jak do dowodu osobistego, które należy załączyć w systemie IRK według ścieżki: Moje konto – Formularze osobowe – zdjęcie;
 • curriculum vitae – dokument taki jak CV jest tworzony w systemie IRK na podstawie odpowiedzi udzielonych przez Kandydata/Kandydatkę dopiero po załączeniu wszystkich wymaganych dokumentów, zapisaniu się na studia i zatwierdzeniu klauzuli informacyjnej oraz regulaminu. W zakładce „Zgłoszenia rekrutacyjne” należy kliknąć w napis „Pytania do CV” i wypełnić wymagane pola. Następnie w „Dokumenty i dalsze kroki” należy pobrać dokument, wydrukować i podpisać. Scan podpisanego CV załączyć według ścieżki: Moje konto – Formularze osobowe – Wykształcenie – Certyfikaty i inne dokumenty wymagane do podjęcia studiów – kliknąć w granatową ikonę „Zapisz i dodaj dokument” – wybrać z listy rozwijanej;
 • podanie o przyjęcie na studia – dokument tworzony w systemie IRK na podstawie danych osobowych wprowadzonych w Formularze osobowe. Dokument dostępny jest po dokonaniu rekrutacji w zakładce Zgłoszenia rekrutacyjne. Podanie o przyjęcie na studia należy wydrukować, podpisać i przesłać lub załączyć scan według ścieżki: Moje konto – Formularze osobowe – Wykształcenie – Certyfikaty i inne dokumenty wymagane do podjęcia studiów – wybrać z listy rozwijanej pozostałe dokumenty.

2. Obligatoryjne (punktowane):

 • aktualne zaświadczenie od pracodawcy/ców* Kandydata/tki potwierdzające co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe w sektorze zdrowia; 

Punktacja: 3 – 5 lat – 5 punktów; za każdy kolejny rok 1 pkt, 10 lat i więcej – 10 punktów (maksymalnie 10 punktów). 

– dokument/certyfikat potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie B2* (zgodnie z klasyfikacją Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego). W przypadku braku dokumentu/certyfikatu należy załączyć oświadczenie potwierdzające znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie B2 (zgodnie z klasyfikacją Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego).
Punktacja: poziom B2 – 5 punktów; poziom C1 – 7 punktów; poziom C2 – 10 punktów (maksymalnie 10 punktów) .
* Powyższe dokumenty załącz w systemie IRK według ścieżki: Moje konto – Formularze osobowe – Wykształcenie – Certyfikaty i inne dokumenty wymagane do podjęcia studiów.

3. Nieobowiązkowe (dodatkowo punktowane):

 • dokument/ certyfikat/ zaświadczenie potwierdzające odbycie szkolenia w zakresie sektora zdrowia, w szczególności wdrażania innowacji oraz zarządzania w opiece zdrowotnej.

Punktacja: 1 szkolenie – 5 punktów, 2 szkolenia – 10 punktów, 3 szkolenia – 15 punktów, 4 i więcej szkoleń – 20 punktów (maksymalnie 20 punktów).

Dyplomy/zaświadczenia załącz w systemie IRK według ścieżki: Moje konto – Formularze osobowe -Wykształcenie – Certyfikaty i inne dokumenty wymagane do podjęcia studiów.
– dyplom ukończenia studiów podyplomowych związanych z tematyką kierunku INNO. Maksymalna liczba dyplomów do dołączenia: 2. Maksymalna liczba punktów do uzyskania: 20 pkt (po 10 pkt. za dyplom).

Dyplomy/zaświadczenia załącz w systemie IRK według ścieżki: Moje konto – Formularze osobowe -Wykształcenie – Certyfikaty i inne dokumenty wymagane do podjęcia studiów.

II. Po załączeniu dokumentów dokonaj rejestracji na studia podyplomowe INNO, wchodząc w zakładkę Oferta, należy wybrać kierunek, kliknąć ponownie „Zapisz się”, zatwierdzić klauzulę informacyjną, a następnie jako „Dokument uprawniający do podjęcia studiów” wybrać dyplom ukończenia studiów. 

III. Po dokonaniu rejestracji masz obowiązek przekazać wymagane dokumenty do uczelni, wybierając jedną z poniższych opcji:

 • osobiste dostarczenie dokumentów: Masz 7 dni kalendarzowych od rejestracji elektronicznej na dostarczenie kserokopii i oryginałów dokumentów do weryfikacji. Zrób to najpóźniej dzień przed zakończeniem I etapu rekrutacji. Dokumenty zostaną sprawdzone przez upoważnionego pracownika uczelni i poświadczone za zgodność z oryginałem. Na uczelni zostają jedynie kopie dokumentów. Miejsce składania dokumentów to AMiSNS, ul. Lotnicza 2, bud. A, Dział Rekrutacji i Promocji, od wtorku do piątku, w godzinach 8:30-15:00.
 • przesyłka pocztowa: Dokumenty, w postaci kserokopii poświadczonych przez notariusza, należy wysłać w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty rejestracji w systemie IRK, aby dotarły przed końcem I etapu rekrutacji. Datą dostarczenia jest data wpływu dokumentów na uczelnię, a nie data ich nadania. UWAGA: Nie należy przesyłać oryginałów dokumentów. Adres to AMiSNS, Dział Rekrutacji i Promocji, ul. Lotnicza 2, 82-300 Elbląg.
 • elektroniczne przesłanie dokumentów przez system IRK: Dokumenty w formacie PDF, poświadczone elektronicznie przez notariusza, należy przesłać przez system IRK, co zapewnia szybkie dostarczenie wymaganych dokumentów.
Krok 4: Pierwszy etap rekrutacji – ocena merytoryczna
Twoje zgłoszenie zostanie poddane ocenie merytorycznej, w ramach której otrzymasz maksymalnie 60 punktów.
Krok 5: Drugi etap rekrutacji – rozmowa kwalifikacyjna
 • Jeżeli w pierwszym etapie rekrutacji uzyskasz co najmniej 31 punktów, zostaniesz zaproszony/a na rozmowę kwalifikacyjną. Ten etap rekrutacji dopuszcza udział maksymalnie 50 Kandydatek/Kandydatów. W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów w pierwszym etapie rekrutacji, decydująca będzie długość stażu pracy na stanowisku kierowniczym.
 • Rozmowa kwalifikacyjna zostanie przeprowadzona on-line przez Komisję Rekrutacyjną.
 • Rozmowa kwalifikacyjna będzie oceniana w czterech obszarach:

– znajomość języka angielskiego,
– zainteresowania i doświadczenia zawodowe związane z tematyką studiów,
– motywacja do podjęcia studiów podyplomowych,
– kompetencje interpersonalne, w tym zdolności przywódcze oraz umiejętność pracy zespołowej.

Za każdy obszar otrzymasz maksymalnie 10 punktów, łącznie do 40 punktów za drugi etap rekrutacji.

Krok 6: Wyniki rekrutacji
 • Po przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych zostanie sporządzona lista rankingowa. W przypadku uzyskania przez Kandydata/tkę w końcowym procesie rekrutacji takiej samej liczby punktów, decydująca będzie długość stażu pracy na stanowisku kierowniczym.
 • Jeśli znajdziesz się na liście zakwalifikowanych uczestników, otrzymasz informację mailową lub telefoniczną o przyjęciu na studia.
 • W przypadku zwolnienia się miejsc (przed rozpoczęciem studiów podyplomowych w ramach danej edycji studiów) Kandydaci i Kandydatki z listy rezerwowej będą kolejno włączani na listę uczestników studiów podyplomowych INNO. 
 • W przypadku gdy zakwalifikowany Kandydat/ka złoży pisemną rezygnację z udziału w studiach podyplomowych INNO, do udziału zostanie zakwalifikowany kolejny Kandydat/tka zgodnie z punktacją uzyskaną w dwuetapowej rekrutacji. 
Krok 7: Finalizacja procesu rekrutacyjnego

Po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia, będziesz musiał/a podpisać umowę uczestnictwa w studiach podyplomowych INNO.

Dodatkowe informacje
 • Zgodnie z wymogami Agencji Badań Medycznych zastrzega się, że całkowita liczba uczestników edycji studiów podyplomowych z danej jednostki organizacyjnej lub przedsiębiorstwa nie może przekroczyć 20% zakwalifikowanych studentów. W przypadku 30 uczestników maksymalnie 6 osób może pochodzić z tego samego miejsca zatrudnienia. 
 • Uczestnicy nie mogą zostać skierowani na studia podyplomowe INNO przez pracodawcę.
Regulamin rekrutacji