FIZJO – Zasady Rekrutacji

Zasady Rekrutacji

Proces rekrutacji opiera się na ocenie merytorycznej i odbywa się w oparciu o dokumenty złożone w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK). Kandydat/ Kandydatka może uzyskać maksymalnie 60 punktów. W przypadku uzyskania równej liczby punktów kryterium kwalifikacyjnym będzie kolejność zgłoszeń w systemie IRK.

Harmonogram rekrutacji:

27.03 – 10.06.2024 r. (rekrutacja może zakończyć sę wcześniej, w momencie gdy zgłosi się wystarczająca liczba chętnych, którzy spełnią opisane wymagania i osiągną najwyższą punktację).

Rekrutacja ma na celu wyłonienie maksymalnie 30 Uczestników/ Uczestniczek zakwalifikowanych na daną edycję studiów podyplomowych FIZJO.

Krok 1: Sprawdzenie kwalifikacji

Upewnij się, że spełniasz wszystkie wymagania:

 1. posiadasz dyplom potwierdzający wykształcenie wyższe (licencjat fizjoterapii, magister fizjoterapii lub technik fizjoterapii posiadający również tytuł magistra w innej dziedzinie) uzyskany w Polsce lub krajach Unii Europejskiej (wymagany oryginał oraz tłumaczenie potwierdzone notarialnie),
 2. masz minimum roczne udokumentowane doświadczenie zawodowe w pracy fizjoterapeutycznej,
 3. posiadasz prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty (PWZF), niezależnie od stopnia wykształcenia (licencjat fizjoterapii, magister fizjoterapii lub technik fizjoterapii posiadający również tytuł magistra w innej dziedzinie),
 4. posiadasz staż pracy na oddziale pulmonologicznym, intensywnej terapii, z chorymi wentylowanymi mechanicznie, w zakładach opiekuńczo leczniczych (ZOL), domach opieki społecznej (DPS), hospicjach, ośrodkach opieki domowej nad pacjentem z chorobą lub dysfunkcją układu oddechowego,
 5. znasz język angielski na poziomie komunikatywnym, umożliwiającym udział w zajęciach prowadzonych w języku angielskim.
 6. posiadasz jedno zdjęcie (twarz).

Krok 2: Rejestracja w Systemie IRK

Wejdź na stronę https://irk.amisns.edu.pl i załóż konto w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK).

Krok 3: Przygotowanie dokumentów i rejestracja na studia

I. Przygotuj wymagane dokumenty, a następnie załącz ich skany w systemie IRK. Pamiętaj, żeby skany wszystkich dokumentów załączyć jednocześnie – weryfikacja ich kompletności odbędzie się jednorazowo, zaraz po rejestracji zgłoszenia. Za dzień złożenia dokumentów uznaje się dzień rejestracji w systemie IRK.

Dokumenty dzielą się na:

1. Obligatoryjne (niepunktowane):

 • dyplom studiów wyższych. Dokument należy załączyć w systemie IRK według ścieżki: Moje konto – Formularze osobowe – Wykształcenie;
 • jedno zdjęcie (twarz), które należy załączyć w systemie IRK według ścieżki: Moje konto – Formularze osobowe – zdjęcie;
 • aktualne zaświadczenie od pracodawcy* potwierdzające co najmniej roczną praktykę zawodową w dziedzinie fizjoterapii;
 • prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty (PWZF)*, niezależnie od stopnia wykształcenia (technik fizjoterapii posiadający również tytuł magistra w innej dziedzinie, licencjat fizjoterapii, magister fizjoterapii);
 • dokument/certyfikat potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym umożliwiającym udział w zajęciach prowadzonych w języku angielskim. W przypadku braku dokumentu/certyfikatu należy załączyć oświadczenie potwierdzające znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym umożliwiającym udział w zajęciach prowadzonych w języku angielskim.

* Powyższe dokumenty załącz w systemie IRK według ścieżki: Moje konto – Formularze osobowe – Wykształcenie – Certyfikaty i inne dokumenty wymagane do podjęcia studiów.

 • curriculum vitae – dokument taki jak CV jest tworzony w systemie IRK na podstawie odpowiedzi udzielonych przez Kandydata/Kandydatkę dopiero po załączeniu wszystkich wymaganych dokumentów, zapisaniu się na studia i zatwierdzeniu klauzuli informacyjnej oraz regulaminu. W zakładce „Zgłoszenia rekrutacyjne” należy kliknąć w napis „Pytania do CV” i wypełnić wymagane pola. Następnie w „Dokumenty i dalsze kroki” należy pobrać dokument, wydrukować i podpisać. Scan podpisanego CV załączyć według ścieżki: Moje konto – Formularze osobowe – Wykształcenie – Certyfikaty i inne dokumenty wymagane do podjęcia studiów – kliknąć w granatową ikonę „Zapisz i dodaj dokument” – wybrać z listy rozwijanej;
 • podanie o przyjęcie na studia – dokument tworzony w systemie IRK na podstawie danych osobowych wprowadzonych w Formularze osobowe. Dokument dostępny jest po dokonaniu rekrutacji w zakładce Zgłoszenia rekrutacyjne. Podanie o przyjęcie na studia należy wydrukować, podpisać i przesłać lub załączyć scan według ścieżki: Moje konto – Formularze osobowe – Wykształcenie – Certyfikaty i inne dokumenty wymagane do podjęcia studiów – wybrać z listy rozwijanej pozostałe dokumenty.

2. Obligatoryjne (punktowane):

 • zaświadczenia od pracodawcy potwierdzające staż pracy na oddziale pulmonologicznym, intensywnej terapii, z chorymi wentylowanymi mechanicznie, w zakładach opiekuńczo leczniczych (ZOL), domach opieki społecznej (DPS), hospicjach, ośrodkach opieki domowej nad pacjentem z chorobą lub dysfunkcją układu oddechowego.

Punktacja: 1 rok – 5 punktów; 2 lata – 10 punktów,  3 – 4 lata – 20 punktów; 5- 9 lat – 30 punktów, 10 lat i więcej – 40 punktów (maksymalnie 40 punktów) .

Dokumenty załącz w IRK według ścieżki: Moje konto – Formularze osobowe -Wykształcenie – Certyfikaty i inne dokumenty wymagane do podjęcia studiów – Pozostałe dokumenty.

3. Nieobowiązkowe (dodatkowo punktowane):

 • dyplomy/zaświadczenia o odbyciu szkoleń w zakresie pracy z pacjentem z chorobami układu oddechowego.

Punktacja: 1 szkolenie – 5 punktów, 2 szkolenia – 10 punktów, 3 szkolenia – 15 punktów, 4 i więcej szkoleń – 20 punktów (maksymalnie 20 punktów).

Dyplomy/zaświadczenia załączy w systemie IRK według ścieżki: Moje konto – Formularze osobowe -Wykształcenie – Certyfikaty i inne dokumenty wymagane do podjęcia studiów.

II. Po załączeniu dokumentów dokonaj rejestracji na studia podyplomowe FIZJO, wchodząc w zakładkę Oferta. Należy wybrać kierunek, kliknąć ponownie „Zapisz się”, zatwierdzić klauzulę informacyjną, a następnie jako „Dokument uprawniający do podjęcia studiów” wybrać dyplom ukończenia studiów.

III. Po dokonaniu rejestracji masz obowiązek przekazać wymagane dokumenty do uczelni, wybierając jedną z poniższych opcji:

 • osobiste dostarczenie dokumentów: Masz 7 dni kalendarzowych od rejestracji elektronicznej na dostarczenie kserokopii i oryginałów dokumentów do weryfikacji. Zrób to najpóźniej dzień przed zakończeniem rekrutacji. Dokumenty zostaną sprawdzone przez upoważnionego pracownika uczelni i poświadczone za zgodność z oryginałem. Na uczelni zostają jedynie kopie dokumentów. Miejsce składania dokumentów to AMiSNS, ul. Lotnicza 2, bud. A, Dział Rekrutacji i Promocji, od wtorku do piątku, w godzinach 8:30-15:00.
 • przesyłka pocztowa: Dokumenty, w postaci kserokopii poświadczonych przez notariusza, należy wysłać w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty rejestracji w systemie IRK, aby dotarły przed końcem  rekrutacji. Datą dostarczenia jest data wpływu dokumentów na uczelnię, a nie data ich nadania. UWAGA: Nie należy przesyłać oryginałów dokumentów. Adres to AMiSNS, Dział Rekrutacji i Promocji, ul. Lotnicza 2, 82-300 Elbląg.
 • elektroniczne przesłanie dokumentów przez system IRK: Dokumenty w formacie PDF, poświadczone elektronicznie przez notariusza, należy przesłać przez system IRK, co zapewnia szybkie dostarczenie wymaganych dokumentów.
Krok 4: Wyniki rekrutacji
 • Po przeprowadzeniu rekrutacji zostanie sporządzona lista rankingowa. W przypadku uzyskania przez Kandydata/tkę takiej samej liczby punktów, decydująca będzie kolejność zgłoszeń w IRK. 
 • Jeśli znajdziesz się na liście zakwalifikowanych uczestników, otrzymasz informację mailową lub telefoniczną o przyjęciu na studia.
 • W przypadku zwolnienia się miejsc (przed rozpoczęciem studiów podyplomowych w ramach danej edycji studiów) Kandydaci i Kandydatki z listy rezerwowej będą kolejno włączani na listę uczestników studiów podyplomowych FIZJO. 
 • W przypadku gdy zakwalifikowany Kandydat/ka złoży pisemną rezygnację z udziału w studiach podyplomowych FIZJO, do udziału zostanie zakwalifikowany kolejny Kandydat/tka zgodnie z punktacją uzyskaną w rekrutacji.  
Krok 5: Finalizacja procesu rekrutacyjnego
Po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia, będziesz musiał/a podpisać umowę uczestnictwa w studiach podyplomowych FIZJO.
Dodatkowe informacje
 • Zgodnie z wymogami Agencji Badań Medycznych zastrzega się, że całkowita liczba uczestników edycji studiów podyplomowych z danej jednostki organizacyjnej lub przedsiębiorstwa nie może przekroczyć 20% zakwalifikowanych studentów. W przypadku 30 uczestników maksymalnie 6 osób może pochodzić z tego samego miejsca zatrudnienia. 
 • Uczestnicy nie mogą zostać skierowani na studia podyplomowe FIZJO przez pracodawcę.
Regulamin rekrutacji