Skuteczne Wdrażanie Innowacji w Podmiotach Leczniczych (INNO)

Skuteczne wdrażanie innowacji w podmiotach leczniczych (INNO)

dwusemestralne studia podyplomowe

dr Iga Lipska - autorka kierunku

Lekarka, absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, a także Szkoły Głównej Handlowej, gdzie ukończyła Podyplomowe Studium Zarządzania Zakładami Opieki Zdrowotnej i Podyplomowe Studium Menedżerskie. Ponadto absolwentka Uniwersytetu w Utrechcie w Holandii, gdzie obroniła doktorat z oceny technologii medycznych nowych leków (doktorat pod auspicjami WHO Collaborating Centre for Pharmaceutical Policy and Analysis w Utrechcie).

Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie w pracy w sektorze administracji publicznej związanej z ochroną zdrowia w Polsce (NFZ, AOTMiT, MZ), a także w pracy naukowo-doradczej w Wielkiej Brytanii oraz Holandii. Zajmowała stanowiska eksperckie, a także menedżerskie różnego szczebla.

Zarządzała licznymi projektami finansowanymi ze środków unijnych oraz krajowych; w latach 2019-2022 z sukcesem kierowała pracami Konsorcjum naukowo-badawczego Narodowy Fundusz Zdrowia – Uczelnia Łazarskiego – Narodowy Instytut Kardiologii, realizując grant finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju „Wdrożenie systemu Hospital-Based HTA (HB‑HTA) – Szpitalnej Oceny Innowacyjnych Technologii Medycznych”. Jest współautorką strategicznego dokumentu „Polityka Lekowa Państwa 2018‑2022”.

Od początku kariery zawodowej zaangażowana we współpracę międzynarodową, m.in. od 2019 r. do 2022 r. była współprzewodniczącą grupy HTA Roundtable Europe w ramach organizacji International Society for Pharmacoeconomics and Outcomes Research (ISPOR). Od czerwca 2022 r. jest współprzewodniczącą grupy roboczej HB‑HTA globalnej organizacji Health Technology Assessment international (HTAi). 

Była członkinią Międzynarodowego Komitetu Naukowego konferencji HTAi w Adelajdzie w Australii, która odbyła się w czerwcu 2023 r. Obecnie bierze udział w pracach tego Komitetu przygotowując konferencję HTAi 2024 w Sevilli w czerwcu 2024. Od kilkunastu lat wykłada na licznych studiach podyplomowych przedmioty z zakresu ekonomiki zdrowia, oceny technologii medycznych (z ang. Health Technology Assessment HTA), w tym technologii innowacyjnych wdrażanych na poziomie szpitala. Prowadzi wykłady m.in. na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, Akademii Leona Koźmińskiego oraz Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej. Obecnie kieruje pracami Instytutu Polityki Zdrowotnej (NGO) jako Prezeska Zarządu. Rozwijając współpracę międzynarodową Instytutu zdobyła w konsorcjum międzynarodowym złożonym z 16 partnerów unijny grant naukowo-badawczy EU HORIZON (projekt EDiHTA).

W Akademii Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych jako Pełnomocniczka Rektora odpowiada za współpracę międzynarodową i kształcenie podyplomowe. Autorka projektu „IMPEt” oraz pomysłodawczyni i twórczyni kierunku Skuteczne wdrażanie innowacji w podmiotach leczniczych (INNO).

Grupa docelowa

Kadra Menadżerska i Pracownicy Podmiotów Leczniczych:

Osoby odpowiedzialne za kierowanie i operacyjne zarządzanie placówkami medycznymi, poszukujące innowacyjnych rozwiązań w zakresie organizacji pracy, efektywności procesów oraz dostosowania do zmian rynkowych. Specjaliści/stki pełniący/e kluczowe role w strukturze menadżerskiej podmiotów leczniczych chcący zdobyć wiedzę z zakresu nowoczesnych strategii zarządzania, innowacji i doskonalenia procesów w opiece zdrowotnej.

Pracownicy Działów IT Podmiotów Leczniczych:

Specjaliści/stki ds. informatyki związani/e z sektorem zdrowia, poszukujący narzędzi i rozwiązań informatycznych wspierających innowacje w obszarze świadczenia usług medycznych.

Kadra Medyczna Podmiotów Leczniczych:

Lekarze/lekarki, pielęgniarze/pielęgniarki i inni pracownicy medyczni, pragnący zrozumieć i wdrożyć innowacyjne podejścia w obszarze opieki nad pacjentem, diagnostyki i leczenia.

Wymagania od Uczestników i Uczestniczek
 • Uczestnicy/Uczestniczki powinni/y być związani/e zawodowo z sektorem ochrony zdrowia i posiadać minimum trzyletnie doświadczenie zawodowe
 • Kadra menadżerska powinna posiadać minimum trzyletnie doświadczenie w zarządzaniu podmiotami leczniczymi
 • Specjaliści ds. IT powinni być zaznajomieni z branżowymi aspektami informatyki medycznej
 • Kadra medyczna powinna być aktywnie związana zawodowo z sektorem ochrony zdrowia i posiadać minimum trzyletnie doświadczenie zawodowe w tym sektorze
 • Uczestnicy/Uczestniczki powinni/y wykazać się znajomością języka angielskiego co najmniej na poziomie B2 (zgodnie z klasyfikacją Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego)

Szczegółowy wykaz niezbędnych dokumentów znajduje się na stronie Internetowej Rejestracji Kandydatów (irk.amisns.edu.pl) w sekcji dedykowanej zapisom na kierunek INNO.

Przebieg studiów

Program studiów obejmuje 10-11 zjazdów w ciągu roku akademickiego, w tym:

 • zajęcia teoretyczne realizowane on-line,
 • zajęcia praktyczne realizowane w trybie hybrydowym, w tym dwie zagraniczne wizyty studyjne w trakcie każdej edycji studiów.

Łącznie zaplanowanych jest 180 godzin zajęć, w tym:
16 godzin wykładowych,
164 godziny warsztatów.

Wybrane zajęcia będą prowadzone w języku angielskim.

Początek zajęć – IV kwartał 2024 r.

Program studiów podzielony jest na sześć modułów tematycznych:
Moduł I Innowacje: 16 godzin (w tym 2 godziny wykładów i 14 godzin warsztatów).
Moduł II Identyfikacja problemu i poszukiwanie rozwiązania: 16 godzin warsztatów.
Moduł III Projektowanie innowacji: 16 godzin warsztatów.
Moduł IV Kompleksowa ocena innowacji: 34 godziny (w tym 4 godziny wykładów i 30 godzin warsztatów).
Moduł V Wdrażanie innowacji: 40 godzin (w tym 2 godziny wykładów, 14 godzin warsztatów, 24 godziny warsztatów w trakcie zagranicznej wizyty studyjnej).
Moduł VI Zarządzanie innowacjami: 58 godzin (w tym 8 godzin wykładów, 26 godzin warsztatów, 24 godziny warsztatów w trakcie zagranicznej wizyty studyjnej).

Planowane dwie wizyty studyjne odbędą się w szpitalach zagranicznych wdrażających innowacje z zakresu digital health w Europie (Rzym, Włochy oraz Barcelona, Hiszpania).

Tematyka zajęć
 1. Innowacje: podczas realizacji pierwszego z modułów zostaną przybliżone definicje innowacji oparte na uznanym podręczniku Oslo Manual, oraz wytyczne międzynarodowe, takie jak WHO, dotyczące wdrażania innowacji. Podczas zajęć omówione zostaną aspekty regulacyjne, systemowe i prawne związane z innowacjami (ze szczególnym uwzględnieniem wyrobów medycznych), w tym Unijne Rozporządzenie w sprawie wyrobów medycznych (z ang. Medical Device Regulation MDR) oraz RODO. Uczestnicy i Uczestniczki poznają pojęcie poziomu gotowości technologii (TRL) i standardy wymiany informacji w oparciu o Health Level Seven (HL7), a także metodologię Problem-based learning (PBL), która stanowi fundament do dalszej nauki.
  Liczba zajęć: 16 godzin (w tym 2 godziny wykładów i 14 godzin warsztatów)
 2. Identyfikacja problemu i poszukiwanie rozwiązania: realizacja drugiego z modułów rozpocznie się od identyfikacji i definiowania problemów, które leżą u podstaw potrzeby wdrożenia innowacji. Uczestnicy i Uczestniczki przejdą przez proces planowania zarządzania danymi, obserwacji i zbierania danych, a także zrozumienia wpływu kultury organizacyjnej na wdrażanie zmian. Poznają narzędzia takie jak problem identification i problem solving, oraz pod okiem wykwalifikowanej kadry zajmą się poszukiwaniem rozwiązań poprzez mapowanie interesariuszy, analizę ich potrzeb, wymagań oraz analizę biznesową i inżynierię wymagań. Liczba zajęć: 16 godzin warsztatów
 3. Projektowanie innowacji: zajęcia realizowane w ramach trzeciego modułu skupią się na procesie projektowania innowacji, wykorzystując metodyki takie jak design thinking i service design. Uczestnik/Uczestniczka dowie się, jak wybierać innowacje opierając się na wybranych kryteriach i dowodach naukowych, a także jakie narzędzia mogą wspierać ten proces. Liczba zajęć: 16 godzin warsztatów
 4. Kompleksowa ocena innowacji: realizacja czwartego z modułów skupi się na ocenie innowacji z wykorzystaniem narzędzi takich jak HB-HTA (z ang. Hospital-based Health Technology Assessment). Uczestnicy/Uczestniczki skupią się na analizie efektywności klinicznej i kosztowej, wpływie na budżet i organizację, a także na udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej. Poznają także metodykę unijnego projektu AdhopHTA, która wspiera ten proces. Liczba zajęć: 34 godziny (w tym 4 godziny wykładów i 30 godzin warsztatów)
 5. Wdrażanie innowacji: w tym module Uczestnicy i Uczestniczki dowiedzą się, jak skutecznie wdrażać innowacje poprzez pilotaże, wykorzystując wskaźniki do ewaluacji i ciągłego doskonalenia w oparciu o cykl Deminga PDCA (z ang. Plan, Do, Check, Act) i SDCA (z ang. Standarize, Do, Check, Act). Omówiony zostanie również wpływ innowacji na środowisko oraz wytyczne Celów Zrównoważonego Rozwoju (z ang. Sustainability Development Goals SDG) ONZ i WHO. Liczba zajęć: 40 godzin (w tym 2 godziny wykładów, 14 godzin warsztatów, 24 godziny warsztatów w trakcie zagranicznej wizyty studyjnej)
 6. Zarządzanie innowacjami: podczas realizacji szóstego z modułów zostaną omówione tematy zarządzania innowacjami, takie jak start-upy medyczne, komercjalizacja innowacji, zarządzanie prawami własności intelektualnej, zmianą i kulturą organizacyjną, Lean management, a także ewaluacja i modyfikacja wdrożeń. Liczba zajęć: 58 godzin (w tym 8 godzin wykładów, 26 godzin warsztatów, 24 godziny warsztatów w trakcie zagranicznej wizyty studyjnej).
Warunki uzyskania dyplomu

Warunki przystąpienia do egzaminu na zakończenie studiów podyplomowych INNO:

Warunkiem koniecznym do przystąpienia do egzaminu końcowego jest uczestnictwo w 80% wszystkich zajęć.

Egzamin końcowy odbędzie się podczas ostatniego zjazdu. 

Elementami egzaminu końcowego są: 

 • egzamin końcowy ustny z obroną pracy dyplomowej przygotowanej w zespołach projektowych (2-3 osoby),
 • case study, który obejmuje wdrożenie innowacji w podmiocie leczniczym z częścią teoretyczną i praktyczną.
Wiedza umiejętności i kompetencje

Uczestnik/ Uczestniczka dowie się:

 • czym są innowacje (w szczególności jakie są uwarunkowania regulacyjne, systemowe i prawne dot. innowacji) i w jaki sposób je wdrażać,
 • czym jest metodologia problem-based learning, metoda design thinking oraz service design, jakie są narzędzia lean management,
 • w jaki sposób identyfikować problemy występujące w firmie (organizacji, podmiocie leczniczym) / procesie oraz sposoby ich rozwiązania,
 • w jaki sposób wdrażać innowacje, w szczególności z wykorzystaniem pilotaży oraz metodyki Szpitalnej Oceny Technologii Medycznych (z ang. Hospital-based Health Technology Assessment, w skrócie HB-HTA), w szczególności innowacyjnych technologii medycznych,
 • w jaki sposób skomercjalizować wdrożone innowacje,
 • w jaki sposób przeprowadzić zmianę w podmiocie publicznym,
 • w jaki sposób zidentyfikować i wdrożyć usprawnienia procesowe z wykorzystaniem narzędzi lean management.

Uczestnik/ Uczestniczka będzie potrafił(a):

 • zidentyfikować problemy w firmie (organizacji, podmiocie leczniczym) / procesie i znaleźć ich rozwiązanie,
 • zaprojektować i wdrożyć innowacyjny produkt lub usługę oraz ją skomercjalizować,
 • zaprojektować i przeprowadzić pilotaż innowacyjnego rozwiązania,
 • wdrożyć zmianę w całej firmie (organizacji, podmiocie leczniczym) lub w wybranym procesie,
 • zastosować w praktyce narzędzia lean management oraz techniki problem-based learning, design thinking oraz service design.

Uczestnik/ Uczestniczka:

 • będzie prezentował(a) otwartą postawę wobec wdrażania zmian, w szczególności innowacyjnych produktów lub usług,
 • będzie podejmował(a) decyzje w oparciu o analizę danych, w tym danych źródłowych (evidence-based decision making),
 • będzie projektował(a) zmiany oraz usprawnienia z wykorzystaniem sprawdzonych technik, np. lean management, problem-based learning, design thinking oraz service design,
 • będzie dążył(a) do ciągłego doskonalenia produktów i usług dostarczanych klientom w oparciu o zidentyfikowaną potrzebę klienta,
 • będzie zgłaszał(a) lub likwidował(a) zidentyfikowane marnotrawstwa (zgodnie z metodyką lean management), by zwiększać wartość dostarczaną klientowi (w szczególności pacjentowi).